Mosquito Control in Cross-border Area: MOS-Cross

Zavod za javno zdravlje Sombor

Zavod za javno zdravlje Sombor je zdravstvena ustanova na više nivoa zdravstvene zaštite. Kao visokospecijalizovana zdravstvena ustanova, Zavod pruže dijagnostičke i javno zdravstvene usluge ambulantnim i bolničkim pacijentima, klijentima, kao i široj drušvenoj zajednici. Svrha našeg postojanja je  zaštita  i unapređenje  zdravlja i poboljšanje kvaliteta života pacijenata  te rad na poboljšanju istih. Kvalitet rada i usluga je zasnovan na angažovanju visokokvalitetnih kompetentnih kadrova, korišćenju savremenih medicinskih tehnologija, kao i razvoju odnosa uzajamnog poverenja i zajedničkih vrednosti izmedju korisnika usluga/ pacijenata  i zaposlenih.

Kontinuirano pružanja usluga javnog zdravlja  na najvišem mogućem nivou i zadovoljenje potreba društvene zajednice na teritoriji Zapadnobačkog okruga.

Zavod za javno zdravlje obavlja delatnosti razvrstane u podgrupe:

86.90 Ostala zdravstvena zaštita u okviru koje Zavod za javno zdravlje:

– prati, procenjuje i analizira zdravstveno stanje stanovništva i izveštava nadležne organe i javnost;

– prati i proučava zdravstvene probleme i rizike po zdravlje stanovništva

– predlaže elemente zdravstvene politike, planove i programe sa merama i aktivnostima namenjenim očuvanju i unapređenju zdravlja stanovništva;

– vrši informisanje, obrazovanje i obuku stanovništva za brigu o sopstvenom zdravlju;

– vrši procenu efikasnosti, dostupnosti i kvaliteta zdravstvene zaštite,

– planira razvoj stručnog usavršavanja zdravstvenih radnika i zdravstvenih saradnika;

– podstiče razvoj integrisanog zdravstvenog informacionog sistema;

– vrši primenjena istraživanja u oblasti javnog zdravlja;

– sarađuje i razvija partnerstvo u društvenoj zajednici na identifikaciji i rešavanju zdravstvenih problema stanovništva;

– obavlja socijalno-medicinsku, higijensko-ekološku, epidemiološku i mikrobiološku zdravstvenu delatnost;

– vrši bakteriološke, serološke, virusološke, hemijske i toksikološke preglede i ispitivanja u vezi sa proizvodnjom i prometom životnih namirnica, vode, vazduha, predmeta opšte upotrebe, kao i u vezi sa dijagnostikom zaraznih i nezaraznih bolesti;

– koordinira, usklađuje i stručno povezuje rad zdravstvenih ustanova u državnoj svojini za teritoriju za koju je osnovan;

– sarađuje sa drugim zdravstvenim ustanovama na teritoriji za koju je osnovan, kao i sa nadležnim organima lokalne samouprave i drugim ustanovama i organizacijama od značaja za unapređenje javnog zdravlja i

– obavlja druge poslove u skladu sa zakonom.

Zaposleni u Zavodu su najznačajniji resurs te je stalna kontinuirana edukacija zaposlenih sasatavni deo  misije Zavoda.

ZZJZ Sombor je  akreditovan od strane Akreditacionog tela Srbije koje je izdalo rešenje o utvrđivanju obima akreditacije  u skladu sa zahtevima standarda SRPS ISO/IEC 17025, Zavod je ustanova  koja zadovoljava i zahteve standarda SRPS ISO 9001.

Copyright © Interreg IPA Cooperation Programme Croatia-Serbia 2014-2020 | MOS-Cross